Privacyverklaring

PRIVACY BELEID TREFFINA
Dit is het privacy beleid van Treffina, gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17263399. Treffina is een im-/exporteur van badproducten en cosmetica.

INLEIDING
Met dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoons-gegevens. Tevens geven we hiermee invulling aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Treffina hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en relaties.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Treffina houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als Treffina zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@treffina.nl, T +31 (0) 40 252 35 35.
 1. DEFINITIE PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleiden naar een levende natuurlijke persoon (dus niet naar een organisatie, vereniging of bedrijf). Persoonsgegevens geven feitelijke informatie over een persoon, bijvoorbeeld iemands naam, geboortedatum of geslacht.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 Wij vragen persoonsgegevens van u indien u:
(a) Een bestelling bij ons plaatst;
(b) U opgeeft voor onze nieuwsbrief.

2.2 Wij verzamelen de volgende (persoons)gegevens in ons relatiebeheersysteem:
(a) naam;
(b) adres;
(c) land;
(d) e-mailadres;
(e) telefoonnummer;
(f)  bedrijfsnaam

2.3 Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:
(a) U passende aanbiedingen te sturen;
(b) nieuwsbrieven te verzenden;

 1. BEWAARTERMIJN

Treffina bewaart uw persoonsgegevens maximaal vier jaren na plaatsing van uw laatste bestelling. Uw nieuwsbriefinschrijving blijft in onze mailinglijst, mits u zelf uitschrijft.

 1. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met ons via info@treffina.nl voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van dit privacy beleid;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons, inclusief het intrekken van jouw toestemming.

 1. DERDEN

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken tenzij U daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 1. RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uw eigen of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 1. KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 1. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

 1. MELDING AAN BETROKKENEN

U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

 1. WIJZIGINGEN PRIVACY BELEID

Het kan voorkomen dat er aanpassingen plaats vinden in dit privacy beleid in de toekomst. Wij raden u daarom aan om ons privacy beleid regelmatig te bekijken.

 

EINDHOVEN, 27 MEI 2018

 

 

ENGLISH

 

Privacy statement 

PRIVACY POLICY TREFFINA

This is the privacy policy of Treffina, established in Eindhoven and registered in the trade register of the Chamber of Commerce under number 17263399. Treffina is an importer / exporter of bath products and cosmetics.

PREFACE

With this privacy policy we want to provide clear and transparent information about how we handle personal data. In doing so, we also interpret the General Data Protection Regulation (AVG).

Treffina attaches great importance to the protection of personal data of its customers and relations.

We make every effort to ensure your privacy and therefore handle personal data carefully. Treffina adheres to applicable regulations, including the AVG, in all cases. This implies that we at least:

Processing your personal data in accordance with the purpose for which it was provided, these goals and type of personal data are described in this privacy policy;

Processing of your personal data is limited to only those data that are minimally required for the purposes for which they are processed;

Ask for your express consent if we need it for the processing of your personal data;

Have taken appropriate technical and organizational measures to ensure the security of your personal data;

Not transmitting personal data to other parties, unless this is necessary for carrying out the purposes for which they were provided;

To be aware of your rights regarding your personal data, to point this out to you and to respect them.

As Treffina we are responsible for the processing of your personal data. If, after reading our privacy policy, or in a more general sense, you have questions or wish to contact us, please contact us at info@treffina.nl, T +31 (0) 40 252 35 35.

1 DEFINITION PERSONAL DATA

Personal data is all data that traces back to a living natural person (ie not to an organization, association or company). Personal data provide factual information about a person, for example someone’s name, date of birth or gender.

2 USE OF PERSONAL DATA

2.1 We request personal data from You if You:

(a) place an order with us;

(b) You submit for our newsletter.

2.2 We collect the following (personal) data in our relationship management system:

(a) name;

(b) address;

(c) land;

(d) e-mail address;

(e) telephone number;

(f) company name

2.3 We use this information (possibly) to:

(a) Send you appropriate offers;

(b) send newsletters;

3 WARMING TIME

Treffina will keep your personal data for a maximum of four years after placing your last order. Your newsletter registration will remain in our mailing list, provided you unsubscribe yourself.

4 INFORMATION, CHANGE AND OBJECTION

You can contact us via info@treffina.nl for:

(a) more information about how we process personal data;

(b) questions arising from this privacy policy;

(c) inspection of the personal data that we process with respect to You;

(d) objection to the use of your data by us, including the withdrawal of your consent.

5 THIRD PARTIES

We will not provide your information to third parties unless you have given your explicit consent or we are obliged to do so on the basis of the law or a court decision.

6 RIGHTS ABOUT YOUR DATA

You have the right to inspect, rectify or delete the personal data we have received from you. You also have the right to have the information provided by you transferred by us to your own or on behalf of you directly to another party. We can ask you to identify you before we can comply with the aforementioned requests.

7 COMPLAINTS

If you have a complaint about the processing of your personal data, we ask you to contact us directly. If we do not come together with you then we find this very annoying. You always have the right to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority, this is the supervisory authority in the field of privacy protection.

8 NOTIFICATION AUTHORITY PERSONAL DATA

If, in spite of the security measures taken by us, an unauthorized breach of our security takes place, and that breach leads to (the probability of) considerably serious adverse consequences for the protection of your personal data, the Dutch Data Protection Authority will be informed accordingly.

9 NOTIFICATION TO PERSONS CONCERNED

You will be informed of any breach of our security if the breach is likely to have adverse effects on your privacy.

10 CHANGES PRIVACY POLICY

It is possible that adjustments take place in this privacy policy in the future. We therefore recommend that you review our privacy policy regularly.

EINDHOVEN, 27 MAY 2018

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close