Disclaimer

1 Lees dit eerst
Lees deze gebruiksvoorwaarden eerst aandachtig door voordat u onze site gaat gebruiken. In deze gebruiksvoorwaarden worden een aantal condities, gebruiken en juridische zaken geregeld. Indien u het niet eens bent met een of meerdere onderdelen van deze site, dan dient u geen gebruik te maken van deze site. Aangezien de inhoud van onze website en de gebruiksvoorwaarden periodiek worden aangepast, raden wij u aan om deze regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de actuele stand van zaken.

2 Acceptatie
Op deze site zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing. Met het verkrijgen van toegang tot deze website accepteert u dat u gebonden bent aan onze gebruiksvoorwaarden. Telkens wanneer u deze site benadert, accepteert u het van toepassing zijn van deze voorwaarden.

Te allen tijde en zonder eerdere kennisgeving, behouden wij ons het recht voor om de vormgeving van deze site te veranderen, inhoudelijke wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden of de toegang tot de site te beperken of te beëindigen. Dit alles naar onze eigen inzicht en relevantie.

Wij geven geen verklaringen of garanties af dat de inhoud van deze site beschikbaar, bruikbaar of relevant is. Het gebruik ervan geschiedt op eigen risico.

3 Intellectueel eigendom
Alle afbeeldingen, databank, foto’s, grafische gegevens, geluiden, materialen, merken, software, teksten, verpakkingen, producten, video’s en animaties, evenals compilaties daarvan, zijn eigendom van Treffina of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen.

De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk gemaakt worden voor derden ten behoeve van commerciële doeleinden.

4 Informatie
Treffina heeft met de grootste zorg deze site samengesteld en probeert deze zo betrouwbaar en actueel mogelijk houden. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen er toch onjuistheden en onvolledigheden in voorkomen, daarom kunnen wij niet garanderen dat deze informatie op de site te allen tijde volledig en juist is. Hiervoor kunnen wij ook niet aansprakelijk worden gehouden. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade die verband houdt met deze website of voortvloeit uit het gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van deze website. Ook garanderen wij niet dat onze verzonden elektronische berichten vrij zijn van virussen of schadelijke elementen.

Alle gegevens en materialen die u ons door middel van deze website of in verband daarmee toestuurt, worden onmiddellijk het eigendom van Treffina en zal als niet-vertrouwelijk behandeld worden. U staat ervoor in dat het gebruik ervan ons geen inbreuk oplevert voor rechten van derden. Het staat ons vrij om deze gegevens en materialen naar eigen inzicht te gebruiken of te bewerken zonder dat daar een verplichting tegenover staat.

5 Verkrijgbaarheid van producten of diensten
Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van betreffend product of dienst. U dient vóór de aankoop van een bepaald product of dienst een gedetailleerd advies bij ons op te vragen over de verkrijgbaarheid of geschiktheid ervan.

6 Gekoppelde sites (hyperlinks)
Het kan zijn dat op deze site verwijzingen worden gemaakt naar andere websites (hyperlinks) die mogelijk interessant voor u zijn. Deze sites staan niet onder controle van Treffina en is Treffina niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud daarvan. Alle mogelijke schade hieruit voortvloeiend wordt resoluut van de hand gewezen door Treffina. Treffina verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er zich ten tijde van de verwijzing naar deze sites op dat moment geen illegale inhoud op deze sites te bekennen was en dat Treffina niet kan instaan voor de actuele en toekomstige inhoud van deze sites.

7 Security site
Het beveiligde gedeelte van onze site is met een inlogcode en wachtwoord beveiligd. Deze worden u eenmalig medegedeeld en u dient deze zaken goed en gescheiden van elkaar te bewaren. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade door verlies ervan. U dient te allen tijde te voorkomen dat onbevoegden toegang kunnen hebben of gebruik kunnen maken van uw inlogcode en wachtwoord. U aanvaardt automatisch door middel van het ingeven van inlogcode en wachtwoord integraal onze Algemene Voorwaarden, welke dan ook van toepassing zijn op alle zakelijke transacties.
Bij eventuele tegenstrijdigheden prevaleren onze Algemene Voorwaarden.

8 Privacy
De enige informatie die wij verzamelen als u onze site bezoekt is het adres van uw computer, de pagina’s die u bezoekt, de data en tijdstippen waarop dit gebeurt en de browser (inclusief het type en versie) die u gebruikt. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het beheer van onze website en voor verdere ontwikkeling ervan.

De persoonsgegevens die u ons toestuurt via deze website worden door ons bijgehouden en uitsluitend gebruikt om uw bestellingen te verwerken en om onze dienstverlening en de inhoud van deze website te verbeteren. Uw gegevens worden niet verkocht aan derden.

9 Juridisch
U aanvaardt dat Nederlandse recht van toepassing is en dat de rechtbank in ’s-Hertogenbosch exclusief bevoegd is bij een geschil dat voortvloeit, verband houdt of samenhangt met het gebruik en de inhoud van deze site. De Nederlandse tekst van deze gebruiksvoorwaarden is bindend.

10 Colofon
Deze site is eigendom van

 

 

Disclaimer ENGLISH

 

1 Read this first

Read these terms of use carefully before you use our site. A number of conditions, customs and legal matters are regulated in these conditions of use. If you do not agree with one or more parts of this site, then you should not use this site. Since the content of our website and the conditions of use are periodically adjusted, we advise you to consult them regularly so that you are aware of the current state of affairs.

2 Acceptance

The following terms and conditions apply to this site. By accessing this website you accept that you are bound by our terms of use. Every time you approach this site, you accept the application of these conditions.

At all times and without prior notification, we reserve the right to change the design of this site, to make substantive changes to these conditions of use or to limit or terminate access to the site. All this according to our own insight and relevance.

We do not give any statements or guarantees that the content of this site is available, usable or relevant. Their use is at your own risk.

3 Intellectual property

All images, database, photos, graphic data, sounds, materials, brands, software, texts, packaging, products, videos and animations, as well as compilations thereof, are the property of Treffina or are recorded with permission of the relevant owner.

The content of this website may not be copied, distributed, modified or made accessible to third parties for commercial purposes.

4 Information

Treffina has put this site together with the utmost care and tries to keep it as reliable and up-to-date as possible. Despite all due care, inaccuracies and omissions may occur, therefore we can not guarantee that this information on the site is complete and accurate at all times. We can not be held responsible for this. In no case are we liable for direct or indirect damage related to this website or arising from the use or inability to use this website. We also do not guarantee that our sent electronic messages are free of viruses or harmful elements.

All data and materials you send to us through this website or in connection therewith will immediately become the property of Treffina and will be treated as non-confidential. You guarantee that its use does not constitute an infringement of the rights of third parties. We are free to use or process these data and materials at our own discretion without any obligation to do so.

5 Availability of products or services

References on the site to products or services do not constitute an offer for the sale or delivery of the relevant product or service. Before purchasing a specific product or service, you must request detailed advice from us about its availability or suitability.

6 Linked sites (hyperlinks)

It may be that on this site references are made to other websites (hyperlinks) that may be of interest to you. These sites are not under the control of Treffina and Treffina is not responsible or liable for their content. All possible damage resulting from this is resolutely rejected by Treffina. Treffina hereby expressly declares that at the time of the reference to these sites no illegal content was present on these sites and that Treffina can not guarantee the current and future content of these sites.

7 Security site

The secure part of our site is protected with a login code and password. These will be communicated to you once and you must keep these items well and separately. We do not accept any liability for damage due to loss. You must at all times prevent unauthorized access or use your login code and password. You automatically accept our General Terms and Conditions by entering your login code and password, which also apply to all business transactions.

In the event of any inconsistencies our Terms and Conditions prevail.

8 Privacy

The only information we collect when you visit our site is the address of your computer, the pages you visit, the dates and times when this happens and the browser (including the type and version) that you use. This information is only used for the management of our website and for further development.

The personal data that you send to us via this website is kept by us and used solely to process your orders and to improve our services and the content of this website. Your data will not be sold to third parties.

9 Legal

You accept that the Dutch law is applicable and that the court in ‘s-Hertogenbosch has exclusive jurisdiction in a dispute that arises, is related or related to the use and content of this site. The Dutch text of these terms of use is binding.

 

Treffina International Trading B.V.
Hurksestraat 1
5652 AH Eindhoven
T. +31 (0) 40 252 35 35

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close